24/01/2018

Innovative Project in Beauty Industry


Innovative Project in Beauty Industry (IPBI) je međunarodna konferencija na temu inovativnih projekata, savremenih tehnologija i trendova koji nas očekuju u “Beauty” industriji u 2018-toj godini. Konferencija će se održati u prostorijama novosadskog kongresnog centra Master, 3-4 februara, a učesnicima će se obratiti istaknuti stručnjaci iz regiona.

Vidimo se na predavanju "Ergonomska radna mesta u salonima lepote" u Novom Sadu 3.02.2018. Prijave na www.ipbikonferencija.com06/01/2018

Korporativna strategijaKorporativna strategija – strategija utvrđivanja misije preduzeća kao skupa organizacijskih ciljeva kojima se detaljno opisuje namena postojanja i željeni pravac kretanja preduzeća. Vezana je za izbor poslovne orijentacije preduzeća, odnosno za izbor načina "ulaska" sistema u poslovnu delatnost, kao i načina poslovanja u izabranoj poslovnoj delatnosti.

Za ovaj nivo strategije karakteristična su dva pristupa, a to su: glavna strategija i poslovni portfolio.

Glavna strategija predstavlja opšti okvir akcija koje se razvijaju na nivou preduzeća. Primenjuje se najčešće kada preduzeće konkuriše na pojedinačnom tržištu ili na nekoliko povezanih tržišta. Razlikuju se tri tipa:
1. Stabilna strategija – obezbeđuje održanje ''status quo'' ili metodičan rast, a karakteristična je za preduzeća koja svoju budućnost zasnivaju na čvrstom kontinuitetu, bez promena koje nastaju usled:
          izbegavanja rizika od agresivnog rasta,
          omogućavanja oporavka posle dinamičnog rasta,
          omogućavanje održavanja tržišnog udela,
          mogućnosti da se strategije dogode same po sebi (to je moguće jedino u uslovima stabilne okoline ili okoline koja se sporo menja).

2. Strategija rasta – karakteristična je za preduzeće koje pokušava da poveća obim poslovanja (proizvodnje, prodaje, aktive, tržišta i dr.) polazeći od devize da je "rast uslov opstanka". Strategije rasta sadrže:
a) Koncentraciju, koja se fokusira na efekte rasta pojedinačnog   proizvoda ili usluge, što je moguće putem:
- razvoja tržišta,  
- razvoja proizvoda i
- horizontalne integracije.
b)  Vertikalna integracija, kroz samostalnu proizvodnju sirovina koja se dotada nabavljala od dobavljača ili razvojem vlastite prodajne mreže.
c) Diversifikacija, omogućava efekte rasta kroz razvoj novih područja poslovanja koja su različita od dotadašnjeg područja. Konglomeratska diversifikacija se dešava kada se organizacija diversifikuje na područja rada koja nisu povezana sa dotadašnjim poslovanjem.

3. Degresivna strategija – karakteristična za redukciju obima i nivoa poslovanja smanjenjem proizvodnih mogućnosti, povlačenjem s pojedinih tržišta i zaustavljanjem nekih proizvodnih linija. Usmerena je na smanjenje tekućih operacija, redukciju u svim područjima ili potpuno eliminisanje neprofitabilnih operacija.

Poslovni portfolio karakterističan je za preduzeće koje ima mnogo različitih poslova (često nisu međusobno povezani). On koordinira tok resursa uz podelu rizika među strategijskim poslovnim celinama. Potrebno je osigurati relativno trajan opstanak i razvoj svake od tih celina, kao i sistem u celini. Razlikuju se četiri tipa poslovnog portfolia, a to su:
- Jednostavni – dinamično uređuje poslovanje na četiri strategijska područja unutar kojih se nalaze strategijske poslovne jedinice. Iz njega se vidi sadašnja uloga ili potencijalna, buduća uloga svake strategijske poslovne jedinice.
- Diferencirani – oblikovan je kroz tri strategijska područja, a unutar svakog od njih su tri potpodručja. Temelji se na dva kriterijuma – privlačnosti tržišta i konkurentske snage strategijske celine. Na primer, za kompanije "Ralph Lauren" i "Chanel" kriterijum je vrhunski imidž, a za kompaniju "Rolex" prestiž.
- Portfolio konkurentskih prednosti – orijentisan je na utvrđivanje strategijskih prednosti preduzeća i njegovih strategijskih celina kombinujući dve dimenzije: broj i veličinu strategijskih mogućnosti.
- Strategijski domino – predstavlja paletu potencijalnih strategijskih izbora za svaku strategijsku poslovnu celinu, a u odnosu na odgovor na dva pitanja: "Gde konkurisati? " i "Kako konkurisati? ".

Nauči sve o strategiji i strategijskim metodama... sve informacije na agencijaseergo@gmail.com