22/12/2020

Komunikacija i stilovi ponašanja

 

 


Promena organizacione kulture dešava se kroz obrazovanje. Ljudima je potrebno da uče nove veštine, i to na višem nivou, napuštajući stare nekorisne načine razmišljanja.

Najteži deo je promena načina ponašanja ljudi.

Teme online obuke: Veštine komunikacije. Usmena i pismena komunikacija. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Sprečavanje i rešavanje konflikata.

Cilj obuke: Razumevanje neverbalne i verbalne  komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji. Savladavanje tehnika asertivne komunikacije. Poboljšanje kvaliteta komunikacije. Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima. 

Kome je namenjena: svima koji žele da usavrše komunikaciju 

Vreme: 6 sati (3x2 sata) u dogovorenim terminima

Cena: 12000, 00 din po učesniku sa sertifikatom

Cena za prijave do kraja januara 2021. godine: 7000,00 sa e-sertifikatom po učesniku

Za grupne prijave popust 10%. 

Mentor: prof. dr Gordana Čolović


Mogućnost slanja štampanog sertifikata i brošure "Vizualna komunikacija".


16/12/2020

Ergonomska strategija

 

Pravilna ergonomija nije samo jedan zadatak, na koji možete obratiti pažnju jedan dan, a zatim proveriti listu obaveza. Zadaci se menjaju, pojavljuju se nova zapošljavanja, a industrija i procesi evoluiraju tokom vremena.  Zato je potrebna je i ergonomska strategija.

Za izradu ergonomske strategije potrebna je analiza fizičkih zahteva posla. Analiza fizičkih zahteva je sveobuhvatan proces koji tačno i objektivno identifikuje fizičke zahteve (rukovanje materijalom, položaje tela i pokrete i radno okruženje) osnovnih funkcija posla. Ovaj proces ne samo da je efikasan u kvantifikovanju osnovnih funkcija posla, već istovremeno smanjuje fizičku sposobnost potrebnu za radno mesto predstavljanjem inovativnih rešenja kao dela analize.

Proces SE-ERGO je u 3 koraka:

Korak 1: Odrediti silu, ponavljanje i nastavak pokreta povezanih sa poslom, pored položaja tela i potrebnih pokreta i uslova okoline.

Korak 2: Predstaviti rešenja dizajnirana da smanje fizičke zahteve potrebne za obavljanje svih osnovnih radnih zadataka posla.

Korak 3: Primeniti rešenja za smanjenje potencijala povreda na radnom mestu i za poboljšanje morala i produktivnosti na radnom mestu.
11/12/2020

Osnove normiranja


Normativ rada je nazastupljenija mera vrednovanja rezultata u prozvodnji gde je moguća kvantifikacija učinka. Normativ tj. radnu normu predstavlja prosečan učinak izvršioca sa prosečnim nivoom sposobnosti, znanja i veština i on predstavlja osnovu za poređenje ostvarenog rezultata svakog pojedinačnog radnika.

Norma je vreme koje je potrebno prosečno veštom radniku odgovarajuće stručnosti da izvrši određenu tehnološku operaciju uz normalno zalaganje i zamor, pri normalnom delovanju okoline i normalnim uslovima rada. Ovakva definicija ukazuje na sledeća tri uslova:

1. Kvalifikovan i dobro obučen radnik.

2. Rad sa normalnim tempom sa kojim obučen radnik u normalnim uslovima izvršava zadatak sa normalnim nivoom utroška sopstvene energije. Normalan utrošak ljudske energije je onaj pri kome radnik može da izdržati tempo rada – ni suviše brz ni suviše spor. Izvršenja vremenske norme koju može da izvrši većina obučenih radnika je 100 %. Standardno vreme bi trebalo da bude takvo da 25 do 50% radnika mogu da je ispune.

3. Obavljanje tačno određenog zadatka koji ima propisanu metodu rada, specifikaciju materijala, specifikaciju alata, pribora i opreme koja se koristi, poziciju međuskladišta pre i posle obavljanja zadatka, prikaz dodatnih zahteva koji se odnosi na bezbednost, kvalitet, uređenje radnog mesta i aktivnosti kojima se obezbeđuje izvršavanje zadatka.

Naučite više na individualnom ili grupnom online savetovanju 

OSNOVE NORMIRANJA


Teme obuke: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Vreme: 6-20 časova 

Online edukacija sa sertifikatom za učesnike. 

Napomena: Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 


25/11/2020

Ergonomski rizik

 

Ergonomski rizik odnosi se na fizičke stresne faktore i uslove radnog mesta koji u sebi nose rizik od oštećenja ili oboljenja mišićno-koštanog sistema zaposlenih (oko 1,8 milion zaposlenih godišnje).


Područja u kojima postoje ergonomski faktori rizika su:

 • faktori rizika svojstveni radniku,
 • faktori rizika svojstveni radnom zadatku,
 • faktori rizika svojstveni radnom okruženju.

Ko je u opasnosti?

Rizik za oboljenje mišićno-koštanog sistema se povećava za radnike koji moraju:

 •  ponavljaju isti pokret tokom svog radnog dana;
 • rade svoj posao u neprijatnom položaju;
 • koriste veliku silu za obavljanje svojih poslova;
 •  često podižu teške predmete;07/11/2020

edukacija Osnove normiranja

 

 


 

Teme: 

 • Studija vremena. 
 • Struktura vremena. 
 • Norme. 
 • Vrste normi. 
 • Analiza pokreta. 
 • Metode za određivanje vremena rada. 
 • Takt grupe. 
 • Procena zalaganja radnika. 
 • Metode merenja vremena. 
 • Postupci merenja vremena. 
 • Izračunavanje vremenske norme u  industriji. 
 • Standardna vremena.
 • Metoda unapred određenih standardnih vremena.

Cilj obuke: Normiranje rada je osetljivo područje delovanja menadžmenta, pa su i greške veoma česte. Opasnost od greške je dvostruka: ako su norme suviše nisko postavljene i ako su postavljene visoko. U oba slučaja gubi se u efikasnosti rada. Zato je veoma važno utvrditi potreban napor koji radnik zaista može da uloži u toku  radnog dana.

 

Vreme: 6 sati

Online edukacija sa sertifikatom za učesnike 

Napomena: Na Vaš zahtev organizujemo jednodnevne i dvodnevne online i "in house" seminare. 


Prijava i informacije: tel. 060 6750060

email: agencijaseergo@gmail.com

  ergoobuke@gmail.com

03/11/2020

Edukacije

 

Ponuda edukacija za 2020. Prijave i informacije o edukacijama: 
tel. 0606750060
mejl: agencijaseergo@gmail.com
        ergoobuke@gmail.com01/11/2020

Proces strategijskog planiranja

 

(1) Priprema

- Identifikacija razloga za planiranje (Šta se želi postići procesom planiranja? Koja pitanja i izbori trebaju biti obrađeni? Postoje li neka ograničena?).

- Provera pripremljenost za planiranje (Koji su kriterijumi uspešnog planiranja? Koje zamke treba izbeći? Koja su iskustva iz prethodnih planiranja?).

- Izbor tima.

- Kratak profil proizvođača (ranija iskustva, potrebni resursi).

- Identifikacija potrebnih informacija (Koje su potrebne informacije? Ko ih prikuplja? Kako će biti prikupljene?)

- Spisak stejkholdera (Na koja pitanja mogu oni odgovoriti? Kako skupiti informacije?)

- Napraviti plan planiranja (relevantne aktivnosti i odgovornost za zadatke).

 

(2) Definisanje misije i vizije.

 

(3) Procena okruženja

- Analiza trenutne pozicije u širem i neposrednom okruženju.

- Dopunjavanje potrebnih informacija za planiranje.

- Rasčlanjivanje prethodne i sadašnje strategije.

 

(4) Utvrđivanje prioriteta

- Primena SWOT analize.

- Izbor kriterijuma za postavljanje prioriteta.

- Izbor srži buduće strategije.

- Definisanje realnih, ostvarljivih ciljeva

- Razvijanje dugoročne finansijske projekcije.

 

(5) Pisanje strategijskog plana

- Izrada nacrta plana.

- Korekcija plana. 


(6) Primena strategijskog plana

- Izrada godišnjeg operativnog plana za dnevnu primenu strategijskih odluka.

- Godišnji proračun.

 

(7) Promatranje (monitoring) i evaluacija strategijskog plana      


Prijava za strategijsku obuku i savetovanje na tel. 060 6750060 ili mejl: agencijaseergo@gmail.com


02/10/2020

Ergonomija za salon lepote

   

ERGONOMSKA RADNA MESTA U SALONIMA LEPOTE

 

Zbog nepravilnog položaja tela pri radu 71% zaposlenih u salonima lepote ima probleme sa vratom, leđima i bolovima u rukama što dovode do umora, iscrpljenosti i stresa.

Teme: Ergonomsko radno mesto. Ergonomski uslovi rada. Mišićno-koštani poremećaji pri radu. Položaji tela pri radu. Analiza pokreta pri radu. Problemi sa vidom. Ergonomska uputstva za "rad bez bolova". Preventivne vežbe. Odnos sa klijentima. Stres. Motivacija. Verbalna i neverbalna komunikacija.

 Cilj obuke: preventiva zdravlja zaposlenih i smanjenje nepotrebnih pokreta i pogrešnih položaja pri radu jer ergonomski oblikovano radno mesto poboljšava moral zaposlenih, povećava produktivnost i zadovoljstvo poslom.

Trajanje obuke: 4h


Cena sa sertifikatom za savetovanja u 2020. godini:

- za salon/ordinaciju 25000,00 RSD

- ergonomska brošura 350,00 RSD

- individualno online savetovanje sa e-sertifikatom 7000,00 RSD

- ergonomska analiza i savetovanje  30000,00 RSD


Prijava i informacije:

SE-ERGO

dr Gordana Čolović

tel. 0606750060
agencijaseergo@gmail.com
ergoobuke@gmail.com

08/09/2020

edukacija Veštine komunikacije

 

Od septembra 2020. ponovo pokrećemo  grupne i individualne online obuke i savetovanja iz oblasti komunikacije.


Teme obuke: Veštine komunikacije. Usmena i pismena komunikacija. Vizualna komunikacija. Stilovi ponašanja. Asertivno ponašanje. Sprečavanje i rešavanje konflikata.

Cilj obuke: Razumevanje neverbalne i verbalne  komunikacije i čitanje emocija u komunikaciji. Savladavanje tehnika asertivne komunikacije. Poboljšanje kvaliteta komunikacije. Poboljšanje radne atmosfere, timske umreženosti i funkcionalnosti tima. 

Kome je namenjena: svima koji žele da usavrše komunikaciju 

Vreme: 6 sati (3x2 sata) u dogovorenim terminima

Cena: 6000,00 sa e-sertifikatom po učesniku


Mogućnost slanja  štampanog sertifikata i brošure "Vizualna komunikacija". Za grupne prijave popust 10%. 

Predavač: dr Gordana Čolović


Informacije i prijave: agencijaseergo@gmail.com

25/08/2020

Online ergonomsko savetovanje

 


Online edukacija i savetovanje
Cena: 3000 RSD sa e-sertifikatom
Prijava : agencijaseergo@gmail.com

TEME: Ergonomski uslovi rada. Mišićno-koštani poremećaji priradu. Profesionalna oboljenja. Analiza pokreta pri radu. Položaji tela zaračunarom/laptopom. Računar i problemi sa vidom. Ergonomska uputstva za "rad bez bolova“. Ergonomski savetiza upotrebu mobilnih telefona/tableta. Preventivne vežbe.

Edukacija je namenjena: preduzetnicima, menadžerima svih nivoa, HR sektoru, IT sektoru, finansijskom sektoru, javnoj upravi, knjigovođama, advokatima, arhitektama i svima koji rade u kancelariji.16/08/2020

Ergonomska obuka

 

Ukoliko se ne poštuju ergonomski principi organizacije rada, čovek je izložen nizu rizičnih fizičkih faktora kao što su delovanje sile, ponavljani pokreti, neudoban položaj tela, loše držanje tela, vibracija, kontaktni stres i hladnoća. Kao krajni rezultat, dolazi do razvoja bolesti mišićnog i koštanog sistema.

Naučite sve o ergonomiji, uslovima rada, standardima i oblikovanju Vašeg radnog mesta na SE-ERGO online individualnim i grupnim edukacijama.


Sačuvate fizičko zdravlje - prijavite se za online savetovanje!
12/07/2020

Asertivnost

Asertivnost je stav i način ponašanja u bilo kojoj situaciji u kojoj treba da se izraze osećanja, 
zatraži ono što se želi i kaže „ne“ kada se nešto ne želi.

Kako postajemo neasertivni?

 1. Strah od odbacivanja.
 2. Strah da nas drugi neće voleti.
 3. Strah da ćemo biti ismejani.
 4. Strah da ćemo ostaviti loš utisak.
 5. Strah da ćemo se osećati krivim.Asertivnost…

● ...povećava samopouzdanje.

● ...povećava šanse da dobijemo ono što želimo.

● ...utiče na to da nas drugi više poštuju.

● ...daje prostor za izgrađivanje kvalitetnijih odnosa.

● ...pomaže da bolje rešavamo konflikte.

● ...pomaže da se lakše izborimo sa stresom.

 

Naučite više na online savetovanju o Asertivnoj komunikaciji!

Teme: komunikacija, stilovi ponašanja, asertivna komunikacija i asertivne tehnike.  

Sve informacije na mejl: agencijaseergo@gmail.com

03/07/2020

Intenzitet rada


Standardni intenzitet je intenzitet koji obučeni radnik može ostvariti bez žurbe kao prosek tokom radnog dana ili smene i kojim može raditi stalno bez opasnosti po zdravlje.
Ocenu brzine i efikasnosti ili intenziteta rada je numerička ocena brzine i efikasnosti kojom se obavljaju pojedini elementi rada, na osnovu unapred definisane skale.
Postoje različite skale za ocenu brzine i efikasnosti ili intenziteta rada (procena zalaganja radnika), a najčešće se koristi skala ocena kod koje je osnovna ocena brzine i efikasnosti.

 

Vestinghaus sistem (Westinghouse System of Rating) razvijen je u  kompaniji "Westinghouse" i sadrži 4 faktora: veština, napor, uslovi i doslednost. 
Svaki faktor ima svoju numeričku vrednost koja se dodaje posmatranoj operaciji. 
 
Informacije o normiranju, savetovanju i edukacijama na telefon: 0606750060 ili mejl
agencijaseergo@gmail.com.

29/06/2020

Organizaciona kultura

Kultura neke organizacije se sastoji od zajedničkih vrednosti, stavova, pretpostavki i uverenja menadžera i zaposlenih u organizaciji, koji oblikuju njihovo ponašanje i akcije. Ona diktira način na koji ljudi misle da treba raditi. Uspešne organizacije obično imaju kulturu koja naglašava izvanrednost, kvalitet i uslugu potrošačima. Kultura je povezana sa vizijom i misijom organizacije

Pojedinci procenjuju organizacionu kulturu na osnovu onoga što vide, čuju, i dožive unutar organizacije. Iako pojedinci mogu da imaju različito poreklo ili su radili na različitim organizacionim nivoima, skloni su da organizacionu kulturu opisuju na sličan način. To je zajednički aspekt kulture.


Organizaciona kultura definiše "pravila igre", koja pojedinac treba prihvatiti ako se nastoji delotvorno integrisati u preduzeće. Njena je vrednost što smanjuje dvosmislenost – usredsređuje sve zaposlene na način kako nešto treba obaviti i na prioritete. Ona služi kao mehanizam koji drži ljude na okupu osiguravanjem odgovarajućih standarda za ono što treba reći ili učiniti, i pokazivanjem smera koji vodi i oblikuje stavove i ponašanje zaposlenih prema ciljevima preduzeća.


Pored karakteristika radnika, menadžmenta i okoline preduzeća, njene sociokulturne  dimenzije, organizacionu kulturu određuje priroda zadataka i vrsta aktivnosti:

- aktivnostima vezanim za osiguranje stabilnog stanja, odnosno rutinskim aktivnostima, na kojima je angažovan veći deo zaposlenih, primerena je kultura uloga,

- aktivnostima vezanim za inovacije, odnosno promenama i kreiranju novog, odgovara kultura zadatka ili timska kultura,

- aktivnostima vezanim za krizne situacije, odnosno rešavanju neočekivanih problema i poremećaja, odgovara kultura moći ili preduzetnička kultura i

- aktivnostima usmeravanja i upravljanja, odnosno aktivnostima vezanim uz menadžment, primerena je kultura moći ili preduzetnička kultura.


Više o edukaciji na tel. 0606750060 ili agencijaseergo@gmail.com


 

25/06/2020

Edukacija veština
Prilagođavamo obuke Vašim interesima.
Trajanje obuka: 4, 6, 8 ili 20 časova.

Prijava i informacije: tel. 0606750060
agencijaseergo@gmail.com
ergoobuke@gmail.com

19/05/2020

Administrativne ergonomske kontroleAdministrativne kontrole su promene postupaka u cilju smanjenja ili sprečavanja izlaganju ergonomskim faktorima rizika. Iako su poželjne inženjerske kontrole, potrebne su i administrativne kontrole, posebno kada inženjerske kontrole ne mogu u potpunosti da eliminišu opasnost ili ako inženjerske kontrole nisu tehnički izvodljive. Budući da administrativna kontrola ne eliminiše opasnosti, rukovodioci moraju kontinuirano osiguravati da se poštuju sigurne procedure i politike kako bi bili sigurni da je izloženost opasnostima svedena na minimum.


Uobičajeni primeri strategija administrativne kontrole
• Ergonomske procedure treba da održavaju radnike u neutralnim položajima i smanjuju učestalost, trajanje i ozbiljnost izloženosti faktorima rizika. Podizanje, nošenje, guranje ili povlačenje predmeta može dovesti do bolova leđa, ruku i ramena. Ne treba prekoračiti ograničenja snage i dizanja; ekstremni mišićni napori mogu prouzrokovati ozlede. Uvek treba koristiti efikasne tehnike podizanja.
• Proširenje ili menjanje sadržaja posla radi kompenzacije određenih faktora rizika (npr. ponavljajući pokreti, statički i ne-ergonomski položaji).
• Prilagođavanje radnog tempa za ublažavanje ponavljajućih rizika kretanja zaposlenog i veću kontrolu nad radnim procesom.
• Obuka za prepoznavanje ergonomskih faktora rizika i saveti koji mogu olakšati zahteve ili opterećenja zadataka.
• Smanjivanje dužine smene ili smanjenja prekovremenog rada.
• Rotiranje radnika kroz nekoliko poslova sa različitim fizičkim zahtevima da se smanji fizički stres.
• Određivanje više pauze radi odmora i oporavka.Administrativne kontrole pomažu samo kao privremene mere jer ne uklanjaju opasnosti. Implementacija kontrola sastoji se od:
 • ispitivanja odabranih rešenja,
 • izmene ili promene koje su možda potrebne
 • periodična evaluacija efikasnosti kontrole kako bi se osiguralo da kontrole smanjuju ili eliminišu ergonomske faktore rizika i da novi rizici nisu uvedeni.


Procena efikasnosti kontrole korišćenjem sledećih pokazatelja:
 1. Smanjenje stope profesionalinih oboljenja.
 2. Povećanje produktivnosti i kvaliteta.
 3. Smanjenje bolovanja.


12/05/2020

Analiza rizika
Kako bi bolje razumeli pojmove: upravljanje rizicima i sistem upravljanja rizicima potrebno je prethodno definisati  pojmove vezane uz rizike. Rizik se definiše kao kalkulisana prognoza nastajanja negativnih događaja (opasnosti) koji uzrokuju gubitke, odnosno kalkulisanih prognoza nastajanja pozitivnih događaja (prilika/šansi) koji nam donose koristi.

Rizik je stanje u kojem postoji mogućnost negativnog odstupanja od poželjnog ishoda koji očekujemo ili kojem se nadamo. U poslovnom smislu rizik je neispunjavanje postavljanih poslovnih ciljeva i mora uključivati pretnje i prilike iz okruženja koje potencijalno mogu pridoneti rastu i razvoju kompanije, ali sprečiti razvoj, a time ugroziti i sam opstanak kompanije. Rizik u najširem smislu predstavlja određenu opasnost, neizvesnost, gubitak, odnosno budući neizvestan događaj koji može imati neželjene posledice. Koncept rizika sastoji se od tri elementa:
    Percepcija da bi se nešto moglo dogoditi.
    Verovatnost da se nešto dogodi.
    Posledice onoga što bi se moglo dogoditi.

Posledice delovanja rizika na planiranu proizvodnju su:
·   prekoračenje iz okvira procene troškova proizvodnje,
·   prekoračenje traženog roka izrade
·   nepostizavanje kvaliteta  proizvoda.

Praćenjem poremećaja i smetnji u proizvodnji, njihovom sistematizacijom i statističkom obradom može se doći do veličina koje pripadaju riziku i mogu se uključiti  u kalkulaciju.

Rizik se može pojaviti:
·  zbog plasiranja niske ponude na tržištu i
·  u proizvodnji u odnosu na veličinu serije koja se proizvodi.

Aktivnosti za postizavanje ciljeva u procesu pripreme i proizvodnje:
·  poznavanje tržišta i prilagođavanje uslovima,
·  pronalaženje realnih troškova,
·  projektovanje organizacije proizvodnje za svaki odevni predmet,
·  poduzimanje organizacijsko-tehnoloških mera koje će omogućiti proizvodnju prema planiranim troškovima,
·  kontinuirana kontrola troškova proizvodnje i
·  na temelju kontrole proizvodnje stvarati bazu informacija za menadžment kompanije.


Da bi dobili pravo marketinško oružje i prevazišli sve postojeće probleme, odnosno iskoristili sve prednosti i eliminisali slabosti kompanije potrebno je izvršiti SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analizu. Uz pomoć ovakve analize može se ukazati na rešenja i posledice i pokazati kako će neka modna industrija napredovati. SWOT analiza mora da bude sažeta, specifična i da analizira ključna pitanja svake komapnije, a ne ad-hoc postavke koje ne ukazuju na buduće akcije. SWOT analiza je metoda strategijskog planiranja, koja omogućava analizu procena i kombinovanje internih faktora sa podacima iz eksternih izvora na tržištu i u poslovnom okruženju.

Interna procena se kao analiza snaga i slabosti odnosi na faktore koji se mogu kontrolisati unutar organizacije. To ne podrazumeva isključivo materijalne troškove i tehničko tehnološku opremljenost, već ugled preduzeća i postojećeg brenda, inovativne aktivnosti kreatorskog tima i merketing službe. Prilikom interne procene postoje otežavajući faktori kao što su subjektivnost, nedostatak poverenja, bežanje od stvarnosti. Često slabosti ne mogu u kratkom vremenskom periodu da se prevaziđu.

Eksterna procena podrazumeva one mogućnosti i opasnosti koje će imati glavni uticaj na rezultate poslovanja. U eksternu procenu spadaju prednosti i opasnosti vezane za tržište, tehnologiju, naučno-tehnološki razvoj, promene u mikro i makro okruženju, ekonomiji, ekologiji...


                               Interna procena (snage i slabosti) i eksterna procena (mogućnosti i opasnosti)


Prijava i informacije za obuku ili savetovanje iz oblasti strategije poslovanja: 

Tel. 060 6750060

          ergoobuke@gmail.com