Strategijski menadžment


Jednom isplanirana i primenjena strategija često zahteva modifikaciju u skladu sa promenama u okruženju ili u samoj organizaciji. Ove promene je teško ili gotovo nemoguće predvideti, te zbog toga je neophodno da menadžeri sprovode strategijski menadžment.

Strategijski menadžment je proces kojim menadžeri utvrđuju dugoročne pravce kompanije određuju specifične ciljeve budućih performansi, razvijaju strategije da bi se postigli navedeni ciljevi koji uključuju sve relevantne interne i eksterne okolnosti i poduzimaju aktivnosti s ciljem izvršenja zacrtanih planova, odnosno proces kojim organizacije procenjuju svoje snage i slabosti, identifikuju sadašnje i buduće potrebe kupaca i ovlašćuju menadžere i zaposlene da osiguraju proizvode i usluge koji će zadovoljiti navedene potrebe. 

Strategijska pitanja na koja treba odgovoriti menadžment su:
- gde smo sada,
- gde želimo biti i
- kako tamo stići.


Model definisanja procesa strategijskog menadžmenta obuhvata 6 faza:
(1) Strategijska analiza.
(2) Predviđanje budućnosti.
(3) Definisanje misije i strategijskih ciljeva.
(4) Formulisanje i izbor strategije.
(5) Primena strategije.
(6) Kontrola primene strategije.Zadatak strategijskog menadžmenta je, da omogući organizaciji racionalno i blagovremeno reagovanje na promene u sredini u kojoj ona obavlja svoju poslovnu i širu aktivnost. Strategijski menadžment uključuje u sebe: strategijsko planiranje kao esencijalni deo (strategijsku analizu i strategijski izbor), ali i strategijsku promenu (strategijsku implementaciju i kontrolu).

Ključni atributi strategijskog menadžmenta su:
• Usmerava organizaciju prema sveukupnim krajnjim ciljevima (vizija, misija, strategijski ciljevi).
•  U procesu odlučivanja uzima u obzir i brojne stejkholdere.
•  Uključuje i kratkoročne i dugoročne perspektive.

•  Prepoznaje kompromis između efektivnosti i efikasnosti.
 Мetode i tehnike strategijskog menadžmenta su:

Portfolio analiza.
PEST/PESTLE analiza.
Analiza jaza (gep).
Metode predviđanja.
Porterov model konkurentnih snaga.
Benčmarking.

No comments:

Post a Comment