20/01/2021

Alati Lean sistema

 

Lean proizvodnja se može prikazati kao skup pojedinačnih celina, načela i mera, koje objedinjene daju delotvoran oblik neprekinutog lanca u stvaranju nove vrednosti. Ukupan koncept je planiran i upravljan po etapama da bi poslovni-proizvodni sistem dosegao postavljeni cilj. Pri tome je potrebno osigurati povezanost i kvalificiranost svih radnika i ukidanje starih, neprikladnih organizacijskih struktura.

Primena načela lean proizvodnja dovodi u postojećim proizvodnim sistemima do:

 •  skraćenja ciklusa proizvodnje,
 •  smanjenja vezivanja kapitala i
 •  smanjenja potrebnog broja radnika.

Lean proizvodnja se ne odnosi samo na proizvodnju, već i na sve ostale funkcije unutar poslovnog sistema, kao i na odnose sa proizvođačima.

Naučite više na online edukaciji ili In house seminaru:

Alati Lean sistema 

Moduli: 
Lean proizvodnja
5S
Kaizen
Kanban 
Lean Quality Control Circles 

Vreme: 10 sati 
Cena: 12000,00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Cena 1 modula: 3000, 00 sa sertifikatom po učesniku edukacije (za prijave do 1.3.2021.)
Edukator: dr Gordana Čolović17/01/2021

Industrijska ergonomija - očuvanje fizičkog zdravlja

 

Ergonomska analiza proizvodnje i edukacija zaposlenih omogućava:

 • Sprečavanje povreda i nelagodnosti za radnike.
 • Sprečavanje koštano-mišićnog problema.
 • Sprečavanje izgubljenog vremena i smanjena produktivnost.
 • Sprečavanje uskih grla u proizvodnji i drugih neefikasnosti.
 • Sprečavanje negativnih interakcija čovekove okoline koje će smanjiti optimizaciju sistema.


Sve informacije o ergonomskom savetovanju na tel. 0606750060 ili 
agencijaseergo@gmail.com


11/01/2021

Komunikacija

Iako mnogi ljudi pretpostavljaju da je uspešna komunikacija pravilo, a da su poremećaji u komunikaciji izuzetak, nažalost, dešava se potpuno suprotno:

Nesporazumi u komunikaciji su pravilo, a dobra komunikacija je izuzetak!

Preko 50% poruka u kompaniji nikada ne stignu do onih kojima su upućene ili stignu u izmenjenom obliku.


Specifične komunikacijske prepreke su:

Nedostatak  planiranja

 • Dobra komunikacija se retko događa slučajno.
 • Ljudi često počinju govoriti ili pisati bez prethodnog promišljanja, planiranja i definisanja svrhe poruke.
 • Međutim, u poslovnoj komunikaciji planiranje je veoma važan preduslov za uspešnu komunikaciju i ostvarivanje ciljeva organizacije.

Semantička distorzija

 • Iskrivljavanje značenja poruke - koja može biti namerna ili slučajna.

Nerazjašnjene pretpostavke

 • Vrlo važna činjenica koja se često ispušta iz vida je nepostojanje prenosa pretpostavki koje leže u osnovi poruke.
 • Nerazjašnjene pretpostavke, koje se javljaju kod oba učesnika u komunikaciji mogu izazvati konfuziju, koja može rezultirati nesporazumom, pa i nemogućnošću da se ostvari cilj komunikacije.

Loše formulisane poruke

 • Bez obzira na to koliko je jedna ideja jasna pošiljaocu, poruka može biti opterećena loše odabranim rečima, propustima, nedostatkom koherentnosti, lošom organizacijom, nespretnom strukturom rečenice, frazama, nepotrebnom upotrebom žargona i nerazjašnjenim implikacijama.
 • Na taj način poruka postaje nejasna za primaoca. Ovaj nedostatak jasnoće i preciznosti se može otkloniti poklanjanjem veće pažnje procesu kodiranja poruke.

Learn more: Online savetovanje 

Veštine komunikacije

 TEME:

Komunikacija. Pismena komunikacija. Usmena komunikacija i aktivno slušanje. Vizualna komunikacija. Uticaj vizualne komunikacije na ponašanje sagovornika. Zone komfora. Spoljašnji izgled. Vrste ponašanja i komunikacije. Konflikti. Asertivna komunikacija. Saveti.

Vreme: 6 časova

Kotizacija: 12000,00 din po učesniku sa sertifikatom

Za sve prijavljenje do 1.2.2021. cena 7000,00 dinara po učesniku.