Ergonomija


Kod zaposlenih se javljaju problemi zdravlja, sigurnosti, motivisanosti i efikasnosti, zavisno od radnog procesa i prostora.

Prema poslednjim podacima 62% radnih mesta sadrži repetitivne pokrete ruku i šaka, 46% položaje tela koji izazivaju bol i umor, 35% rukovanje teškim teretima, 56% radnih mesta zahteva rad uz kratke vremenske rokove, 54% rad u brzom tempu, 42% ne omogućava odmore, a 31% slobodan ritam rada.

Oko 40% zaposlenih je tokom najmanje 25% svog radnog vremena izloženo uticaju najmanje tri faktora za razvoj bolesti sistema za kretanje. Kako bi se ti problemi rešili, potrebno je preduzeti mere kojima će se sprečiti ili ublažiti neprilike koje nastaju na radnom mestu u toku određenog proizvodnog procesa i nepovoljno deluju na život i rad.

Ergonomija (grčki: Ergon = rad + Nomos = zakon, pravilo) je interdisciplinarni naučni pristup problemima prilagođavanja rada čoveku u cilju povećanja proizvodnosti, odnosno radne efikasnosti, sigurnosti na radu i humanizacije ljudskog rada.

Cilj ergonomije je da izuči i prilagodi uslove rada, sredstva za rad, proces rada i proizvod kao rezultat rada čoveku sa psihološkog, fiziološkog i anatomskog aspekta, umesto prilagođavanja radnika potrebama posla.

Pri oblikovanju ergonomskog radnog mesta potrebno je povezati:
1. smanjiti profesionalne povrede i bolesti,
2. smanjiti troškove,
3. smanjiti izostajanje sa posla,
4. poboljšati produktivnost,
5. poboljšati kvalitet i smanjiti otpad,
6. poboljšati komfor radnika na poslu.


dr Gordana Čolović