30/09/2017

Ergonomija i zadovoljstvo zaposlenih


Ergonomija kroz niz savremenih naučnih disciplina, uključujući biološku antropologiju, genetiku, anatomiju, fiziologiju, biomehaniku, psihologiju i dizajn. Zbog interdisciplinarnog karaktera, ergonomija radu pristupa kompleksno: psihološki, fiziološki, ekonomski, organizacijski i sociološki pa je neophodno da se posebno danas u eri visokog tehničko tehnološkog razvoja da se mašine prilagode čovekovim bio-psiho-socijalnim ograničenjima i zahtevima, kako bi upotreba mašine bila efikasnija, bezbednija i pouzdanija (Human–Machine System).Zadovoljstvo zaposlenih predstavlja skup uslova koji motivišu zaposlene da uspešno obavljaju svoje radne zadatke i da poštuju etičke principe na svom radnom mestu. Istovremeno zadovoljstvo zaposlenih može voditi ka većoj podršci zaposlenih u ostvarivanju ciljeva organizacije, stvaranju šireg i većeg tržišta  proizvoda, ostvarivanju većeg profita. Sa druge strane zadovoljstvo zaposlenih može poboljšati odnose u kompaniji i izgraditi ih na poverenju, komunikaciji i koordinaciji između funkcija.

Read more: 

28/09/2017

Predavanje za microblading umetnikeGost Gordana Čolović na Masterclass 2017. u Beogradu 29.10. u organizaciji StarBrows Akademije ukazaće na prevenciju pri radu microblading umetnika.


27/09/2017

Ergonomski principi u oblikovanju radnih procesaOsnovni zahtev organizacije svakog radnog procesa je postizanje veće produktivnosti rada sa manjim fizičkim naporima radnika i sa nižim troškovima po jedinici učinka, tj. jedinici proizvoda. Veličina učinka, kao i visina troškova za njegovo postizanje zavisi, u prvom redu, od toga koliko je radni proces racionalno organizovan.

Osnovni ergonomski princip u oblikovanju radnih procesa je racionalizacija procesa. Pod racionalnom organizacijom radnog procesa se podrazumeva takva organizacija rada, koja omogućava postizanje maksimalnog učinka, optimalno iskorišćavanje rada i sredstava, optimalne troškove, minimalno naprezanje radnika, kvalitetno i pravovremeno izvođenje procesa rada. Za racionalno organizovanja jednog radnog procesa, neophodno je poznavati sredstva za proizvodnju, tehniku i tehnologiju izvođenja radnog procesa i metodski postupak za organizaciju konkretnog radnog procesa.

Organizaciji svakog radnog procesa prethodi tačno definisan cilj i planiranje, tj. sastavljanje odgovarajućeg plana. Na osnovu precizno definisanog cilja je moguće definisati zadatak izvođenja određenog radnog procesa koji je ograniče:
  • vremenom - kada obaviti jedan zadatak,
  • mestom - gde treba obaviti zadatak,
  • načinom - na koji način obaviti zadatak,
  • izvršiocem - ko će obaviti zadatak.

Radi detaljnijeg sagledavanja i analize složenih radnih procesa, oni se raščlanjuju na radne operacije. Analizom radnih operacija se dolazi do saznanja o merama koje treba preduzeti za njihovo racionalno izvođenje i otkrivaju se uštede i rezerve za povećanje proizvodnosti rada. Analizom organizacije radnih procesa otkrivaju se najvažniji elementi pri projektovanju standardnih normi vremena i učinka, a koji se istovremeno koriste i za racionalnu organizaciju rada.


16/09/2017

International ERGO-FRIENDLY membership


Budite korak ispred drugih... Postanite član ERGO-FRIENDLY.


Koji su benefiti?


  • Internacional ERGO-FRIENDLY member ima pravo da koristi logo u svoje marketinšte svrhe. 
  • Članstvo je dragocen instrument za povećanje lojalnosti Vaših gostiju. Pokazuje da Vi brinete o njihovom zdravlju.
  • Da se razlikujete od konkurencije.
  • Da na jedan nov način pridobijete nove potrošača.
  • Da Vam dodatno reklamiramo na društvenim mrežama.

Sve infomacije o međunarodnom članstvu:  ergofriendlyinternacional@gmail.com