29/06/2020

Organizaciona kultura

Kultura neke organizacije se sastoji od zajedničkih vrednosti, stavova, pretpostavki i uverenja menadžera i zaposlenih u organizaciji, koji oblikuju njihovo ponašanje i akcije. Ona diktira način na koji ljudi misle da treba raditi. Uspešne organizacije obično imaju kulturu koja naglašava izvanrednost, kvalitet i uslugu potrošačima. Kultura je povezana sa vizijom i misijom organizacije

Pojedinci procenjuju organizacionu kulturu na osnovu onoga što vide, čuju, i dožive unutar organizacije. Iako pojedinci mogu da imaju različito poreklo ili su radili na različitim organizacionim nivoima, skloni su da organizacionu kulturu opisuju na sličan način. To je zajednički aspekt kulture.


Organizaciona kultura definiše "pravila igre", koja pojedinac treba prihvatiti ako se nastoji delotvorno integrisati u preduzeće. Njena je vrednost što smanjuje dvosmislenost – usredsređuje sve zaposlene na način kako nešto treba obaviti i na prioritete. Ona služi kao mehanizam koji drži ljude na okupu osiguravanjem odgovarajućih standarda za ono što treba reći ili učiniti, i pokazivanjem smera koji vodi i oblikuje stavove i ponašanje zaposlenih prema ciljevima preduzeća.


Pored karakteristika radnika, menadžmenta i okoline preduzeća, njene sociokulturne  dimenzije, organizacionu kulturu određuje priroda zadataka i vrsta aktivnosti:

- aktivnostima vezanim za osiguranje stabilnog stanja, odnosno rutinskim aktivnostima, na kojima je angažovan veći deo zaposlenih, primerena je kultura uloga,

- aktivnostima vezanim za inovacije, odnosno promenama i kreiranju novog, odgovara kultura zadatka ili timska kultura,

- aktivnostima vezanim za krizne situacije, odnosno rešavanju neočekivanih problema i poremećaja, odgovara kultura moći ili preduzetnička kultura i

- aktivnostima usmeravanja i upravljanja, odnosno aktivnostima vezanim uz menadžment, primerena je kultura moći ili preduzetnička kultura.


Više o edukaciji na tel. 0606750060 ili agencijaseergo@gmail.com


 

No comments:

Post a Comment