13/10/2017

Mikro i makro ergonomija


Nemačka škola ergonomije definiše makro ergonomiju više orijentisanu na sociologiju, a mikro ergonomiju orijentisanu na poboljšanje performansi celokupnog sistema i redukujući stres izazvan radom.

Osnovni cilj mikro ergonomije je poboljšanje performansi celokupnog sistema kao i da redukuje stres analizom: zadatka, radnog okruženja i interakcije čovek-mašina. Koncept stres-naprezanje je tradicionalni pristup za ocenu radnog sistema. Osnovni koncept je da je svako radno mesto okarakterisano spoljašnjim faktorima, koji su isti za sve pojedince koji reaguju različito zavisno od individualnih karakteristika i sposobnosti.


Kako bi se dobila predstava o faktorima koji utiču na rad, struktura sistema čovek-mašina mora da se ispita praćenjem ljudskog rada u relaciji sa informacijom i brzinom protoka informacija. Ovo uključuje postavljanje zadatka, njegovo prevođenje u akciju, izvršenje zadatka i rezultat izvršenja zadatka. Povratna sprega zatvara kontrolnu petlju formiranu za sistem čovek-mašina i pokazuje da je radnik generalno sposoban da uporedi zadatak i rezultat. Svi poremećaji ovog procesa su uticaji sredine. 

Pri analizi definisanja zadatka razlikuju se:
- Zadaci sa pretežnim fizičkim opterećenjem. Neki  autori ovde definišu razliku između statičkog i dinamičkog fizičkog rada. Kod oba stres se može kvantifikovati definisanjem fizičkih zahteva.
- Zadaci sa pretežnim mentalnim opterećenjem (intelektualni rad). Uopšteni koncept za definisanje ovog stresa ne postoji. Intelektualni rad je zato uzet kao faktor stresa.
- Zadaci sa oba zahteva (fizičkim i mentalnim).

Makro ergonomija se bavi sistematskom strukturom i organizacijom toka rada s obzirom na zadatak, sadržaj i faktore vremena. Može se podeliti na organizacionu strukturu i organizaciju procesa rada.
Cilj makro ergonomije nije pojedinačno radno mesto ali je interakcija između više radnih mesta. Njen cilj je provera ergonomskih zahteva na ovom nivou. U ovom kontekstu može se koristiti i termin makro rada. Jedinična oblast makro organizacije se može podeliti ako se jedinični radni sistem prenese na veći radni zadatak u kontekstu grupe.

No comments:

Post a Comment